วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สรุปงานสัปดาห์ที่ 6-7

สิ่งที่ได้เรียนรู้
-กิจกรรมเวรประจำวันรอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
-สอนรายวิชาลูกเสือ เรื่องการร้องเพลงประกอบและตรวจเครื่องแต่งกายของลูกเสือ
-กิจกรรมหน้าเสาธง พูดกล่าวตักเตือนนักเรียน
-ตักอาหารกลางวัน
-ควบคุมนักเรียนอบรมในหัวข้อต่อต้านยาเสพติโดยตำรวจ
-คุมนักเรียนอบรมการฝึกสมาธิ
-สอนแทนในรายวิชาท้องถิ่นนครศรีธรรมราช/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
-จักกิจกรรมนันทนาการในคาบประชุมประจำวันศุกร์
-เวรประจำวันส่งนักเรียนขึ้นรถกลับบ้าน

อุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา

-อาหารกลางวันไม่พอกับจำนวนนักเรียน
แนวทางแก้ไข
-แม่บ้านควรเพิ่มปริมาณให้เหมาะกับจำนวนนักเรียน

นักเรียนเสียงดังไม่ตั้งฟัง
แนวทางแก้ไข
-ต้องดูแลนักเรียนให้ทั่วถึง
มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกันทุกคนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น