วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปงาน สัปดาห์ ที่ 3-5
-รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
-ส่งนักเรียนขึ้นรถกลับบ้าน
-คุมนักเรียนหน้าทำความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-กิจกรรมหน้าเสาธง
-จัดพานดอกไม้วันไหว้ครูร่วมกันนักเรียน
-จัดเวที / ผูกผ้า งานไหว้ครู
-เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูร่วมกับครุและนักเรียน
-รับฝากออมทรัพย์
-ประชุมนักเรียนและจัดกิจกรรมร่วมกับครู
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สรุปการปฏิบัติงาน

บันทึกการปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา ๑
โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ ๓๐  เขตเทศบาล / อบจ.

สิ่งที่ได้เรียนรู้
-ช่วยงานฝ่ายวิชาการจัดตารางเรียน/ตารางสอน
-เข้าร่วมประชุมพร่วมกับครูและบุคคลากรในโรงเรียน
-จัดสถานที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
-ควบคุมชั้นเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
-ควบนักเรียนทำความสะอาดตอนเช้าตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ
-ช่วยครูพี่เลี้ยงเขียนรายชื่อนักเรียน
-ช่วยแม่บ้านตักข้าวให้นักเรียน
- จัดบอร์ดนิเทศน์วันวิสาขบูชา
-ตอนเช้ารอรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน/ตอนเย็นส่งนักเรียนกลับบ้าน
-พานักเรียนไปโรงละครที่สนามกีฬาหน้าเมือง
-ช่วยคุมน้องอนุบาล2

ผลการปฏิบัติงาน
-ได้ฝึกเกี่ยวกับภาระงานด้านวิชาการ
-รับทราบภาระงานของครูประจำชั้น/ครูประจำวิชาและภาระงานในโรงเรียน
-มีส่วนร่วมในการจัดสถานที่ร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน

อุปสรรคและแนวทางแก้ปัญหา
-ไม่ถนัดในเรื่องของการจัดตารางรางสอนของครู/ตารางเรียนของนักเรียน
แนวทางแก้ปัญหา
-ศึกษาเรียนรู้จากครูฝ่ายวิชาการ
-ดูตารางเวลาให้ตรงกับคาบว่างของครู
เช็คจำนวนคาบสอนของครูแต่ละคน 

 ประวัติส่วนตัว

                  
ชื่อ นางสาวรุสนีรา  มะมิง
ชื่อเล่น นีรา
ภูมิลำเนาเดิม 40 ม.1 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 96220
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณะครุศาสตร์ หลักสูตรภาษาไทย ชั้นปีที่ 5
สถานที่ฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ระดับชั้นที่สอน ประถมศึกษาปีที่ 5
คติ อุปสรรค เป็นเหมือนเงา ที่มักจะใหญ่ตามความสำเร็จ

 

ตารางสอนโรงเรียนบ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30 ปีการศึกษา 2555


นักศึกษาฝึกสอนนางสาวรุสนีรา  มะมิง

ชั่วโมง
วัน
1
08.30-09.30
2
09.30-10.30
3
10.30-11.30
พักเที่ยง
4
12.30-13.30
5
13.30-14.30
6
14.30-15.30
จันทร์

ภาษาไทย
5/2
อังคาร
ภาษาไทย
5/2


ภาษาไทย
5/2


พุธ
าษาไทย
5/1

ภาษาไทย
5/1
ภาษาไทย
5/2


พฤหัสบดี
ภาษาไทย
5/2
ภาษาไทย
5/1

ภาษาไทย
5/1


ศุกร์ภาษาไทย
5/1